LV299 – Tranh đính đá

Tên tranh: Xum Họp Hạnh Phúc
Kích thước: 140 x 75 cm
¥775