LV3211 – Tranh Thêu

Tên tranh: Vũ Khúc Hoa Và Bình
Kích thước: 123 x 59 cm
¥199

LV295 – Tranh đính đá

Tên tranh: Vũ Khúc Hoa Và Bình
Kích thước: 148 x 70 cm
¥626