LV322 – Tranh đính đá

Tên tranh: Uyên Ương Tương Phùng
Kích thước: 115 x 75 cm
¥545