LV3257 – Tranh Thêu

Tên tranh: Uyên Ương Thưởng Nguyệt
Kích thước: 100 x 47 cm
¥146