LV260 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tùng Nghênh Khách
Kích thước: 180 x 95 cm
¥988

LV259 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tùng Nghênh Khách
Kích thước: 140 x 75 cm
¥658