LV3208 – Tranh Thêu

Tên tranh: Tiểu Ngư Canh Mục
Kích thước: 59 x 43 cm
¥96

LV287 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tiểu Ngư Canh Mục
Kích thước: 70 x 50 cm
¥288