LV243 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thiếu Nữ Ôm Hoa
Kích thước: 50 x 60 cm
¥238