LV3197 – Tranh Thêu

Tên tranh: Thiếu Nữ Dưới Trăng
Kích thước: 43 x 63 cm
¥99

LV3186 – Tranh Thêu

Tên tranh: Thiếu Nữ Dưới Trăng
Kích thước: 43 x 54 cm
¥90

LV250 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thiếu Nữ Dưới Trăng
Kích thước: 50 x 75 cm
¥288

LV226 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thiếu Nữ Dưới Trăng
Kích thước: 50 x 64 cm
¥255