LV407 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thiên Nhiên Kỳ Diệu
Kích thước: 60 x 100 cm
¥415