LV218 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thanh Xuân Tươi Đẹp
Kích thước: 146 x 70 cm
¥460

LV217 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thanh Xuân Tươi Đẹp
Kích thước: 145 x 69 cm
¥476

LV058 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thanh Xuân Tươi Đẹp
Kích thước: 65 x 50 cm
¥248