LV343 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tấn Tài Tấn Lộc
Kích thước: 90 x 49 cm
¥290

LV095 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tấn Tài Tấn Lộc
Kích thước: 90 x 50 cm
¥333