LV177 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tam Tinh Báo Hỷ
Kích thước: 58 x 73 cm
¥338