LV3269 – Tranh Thêu

Tên tranh: Tam Thế Phật
Kích thước: 109 x 76 cm
¥206

LV244 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tam Thế Phật
Kích thước: 140 x 75 cm
¥622