LV3196 – Tranh Thêu

Tên tranh: Quê Em Mùa Lúa Chín
Kích thước: 90 x 63 cm
¥188

LV313 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quê Em Mùa Lúa Chín
Kích thước: 150 x 75 cm
¥870

LV245 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quê Em Mùa Lúa Chín
Kích thước: 108 x 75 cm
¥646