LV3117 – Tranh thêu

Tên tranh: Phát
Kích thước: 69 x 50 cm
¥99

LV117 – Tranh đính đá

Tên tranh: Cửu ngư quần hội
Kích thước: 82 x 58 cm
¥288