LV3033 – Tranh thêu

Tên tranh: Phật Thích Ca Mâu Ni
Kích thước: 51 x 55 cm
¥106

LV048 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phật Thích Ca Mâu Ni
Kích thước: 60 x 65 cm
¥305