LV3018 – Tranh thêu

Tên tranh: Ngọc lan khoe sắc
Kích thước: 120 x 58 cm
¥188

LV025 – Tranh đính đá

Tên tranh: Ngọc lan khoe sắc
Kích thước: 145 x 70 cm
¥488