LV3031 – Tranh thêu

Tên tranh: Miền quê thanh bình
Kích thước: 100 x 50 cm
¥150

LV045 – Tranh đính đá

Tên tranh: Miền quê thanh bình
Kích thước: 120 x 60 cm
¥511