LV181 – Tranh đính đá

Tên tranh: Lưỡng Hổ Tương Phùng
Kích thước: 79 x 59 cm
¥310