LV3047 – Tranh thêu

Tên tranh: Hoa hồng
Kích thước: 50 x 59 cm
¥121

LV3010 – Tranh thêu

Tên tranh: Hoa hồng
Kích thước: 67 x 45 cm
¥93

LV3009 – Tranh thêu

Tên tranh: Hoa hồng
Kích thước: 67 x 43 cm
¥93

LV068 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hoa hồng
Kích thước: 60 x 70 cm
¥295