LV3039 – Tranh thêu

Tên tranh: Gia Đình Chúa
Kích thước: 84 x 47 cm
¥142

LV056 – Tranh đính đá

Tên tranh: Gia Đình Chúa
Kích thước: 100 x 55 cm
¥410