LV378 – Tranh đính đá

Tên tranh: Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật
Kích thước: 50 x 80 cm
¥283

LV3291 – Tranh Thêu

Tên tranh: Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật
Kích thước: 43 x 67 cm
¥85