LV3017 – Tranh thêu

Tên tranh: Đầm sen
Kích thước: 124 x 64 cm
¥229

LV024 – Tranh đính đá

Tên tranh: Đầm sen
Kích thước: 150 x 75 cm
¥695

LV023 – Tranh đính đá

Tên tranh: Đầm sen
Kích thước: 120 x 65 cm
¥542