LV3006 – Tranh thêu

Tên tranh: Con đường tình yêu
Kích thước: 132 x 62 cm
¥259

LV3005 – Tranh thêu

Tên tranh: Con đường tình yêu
Kích thước: 100 x 55 cm
¥160

LV003 – Tranh đính đá

Tên tranh: Con đường tình yêu
Kích thước: 200 x 95 cm
¥1.460

LV002 – Tranh đính đá

Tên tranh: Con đường tình yêu
Kích thước: 160 x 75 cm
¥800

LV001 – Tranh đính đá

Tên tranh: Con đường tình yêu
Kích thước: 120 x 65 cm
¥550