LV3183 – Tranh Thêu

Tên tranh: Chúa gia
Kích thước: 43 x 54 cm
¥85

LV3028 – Tranh thêu

Tên tranh: Chúa gia
Kích thước: 50 x 67 cm
¥118

LV3027 – Tranh thêu

Tên tranh: Chúa gia
Kích thước: 45 x 64 cm
¥105

LV215 – Tranh đính đá

Tên tranh: Chúa gia
Kích thước: 50 x 64 cm
¥242

LV042 – Tranh đính đá

Tên tranh: Chúa gia
Kích thước: 60 x 80 cm
¥348

LV041 – Tranh đính đá

Tên tranh: Chúa gia
Kích thước: 53 x 76 cm
¥280