LV3048 – Tranh thêu

Tên tranh: Cây đa đầu làng
Kích thước: 84 x 57 cm
¥158

LV3013 – Tranh thêu

Tên tranh: Cây đa đầu làng
Kích thước: 124 x 62 cm
¥218

LV069 – Tranh đính đá

Tên tranh: Cây đa đầu làng
Kích thước: 100 x 68 cm
¥480

LV017 – Tranh đính đá

Tên tranh: Cây đa đầu làng
Kích thước: 200 x 95 cm
¥1.120

LV016 – Tranh đính đá

Tên tranh: Cây đa đầu làng
Kích thước: 150 x 75 cm
¥630

LV015 – Tranh đính đá

Tên tranh: Cây đa đầu làng
Kích thước: 120 x 60 cm
¥450