LV3118 – Tranh thêu

Tên tranh: Cát tường
Kích thước: 79 x 47 cm
¥116

LV118 – Tranh đính đá

Tên tranh: Cát tường
Kích thước: 93 x 55 cm
¥318