LV377 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bồng Lai Tiên Cảnh
Kích thước: 150 x 84 cm
¥846

LV3290 – Tranh Thêu

Tên tranh: Bồng Lai Tiên Cảnh
Kích thước: 124 x 70 cm
¥258

LV297 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bồng Lai Tiên Cảnh
Kích thước: 160 x 84 cm
¥802