LV381 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bát Mã Truy Phong
Kích thước: 150 x 75 cm
¥720

LV321 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bát Mã Truy Phong
Kích thước: 115 x 75 cm
¥506