LV368 – Tranh đính đá

Tên tranh: Mai Trúc Cúc Tùng
Kích thước: 121 x 75 cm
¥578

LV340 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tùng Cúc Trúc Mai
Kích thước: 136 x 90 cm
¥722

LV3282 – Tranh Thêu

Tên tranh: Mai Trúc Cúc Tùng
Kích thước: 121 x 75 cm
¥277

LV3266 – Tranh Thêu

Tên tranh: Đào Lan Trúc Cúc
Kích thước: 130 x 59 cm
¥198

LV3262 – Tranh Thêu

Tên tranh: Tùng Cúc Trúc Mai
Kích thước: 136 x 90 cm
¥332

LV3236 – Tranh Thêu

Tên tranh: Mai Trúc Cúc Tùng
Kích thước: 134 x 78 cm
¥266

LV3235 – Tranh Thêu

Tên tranh: Mai Trúc Cúc Tùng
Kích thước: 127 x 78 cm
¥236

LV3038 – Tranh thêu

Tên tranh: Tứ Quý (Sen Hạc)
Kích thước: 119 x 59 cm
¥196

LV3026 – Tranh thêu

Tên tranh: Xuận hạ thu đông
Kích thước: 125 x 85 cm
¥278

LV3001-(02-03-04) Bộ Tứ Quý – Tranh thêu

Tên tranh: Xuận hạ thu đông
Kích thước: 40 x 100 cm
¥440

LV054 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tứ Quý (Sen Hạc)
Kích thước: 135 x 70 cm
¥511

LV040 – Tranh đính đá

Tên tranh: Xuận hạ thu đông
Kích thước: 164 x 100 cm
¥736

LV039 – Tranh đính đá

Tên tranh: Xuận hạ thu đông
Kích thước: 145 x 100 cm
¥792