LV3038 – Tranh thêu

Tên tranh: Tứ Quý (Sen Hạc)
Kích thước: 119 x 59 cm
¥196

LV3026 – Tranh thêu

Tên tranh: Xuận hạ thu đông
Kích thước: 125 x 85 cm
¥278

LV3001-(02-03-04) Bộ Tứ Quý – Tranh thêu

Tên tranh: Xuận hạ thu đông
Kích thước: 40 x 100 cm
¥440

LV054 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tứ Quý (Sen Hạc)
Kích thước: 135 x 70 cm
¥511

LV040 – Tranh đính đá

Tên tranh: Xuận hạ thu đông
Kích thước: 164 x 100 cm
¥736

LV039 – Tranh đính đá

Tên tranh: Xuận hạ thu đông
Kích thước: 145 x 100 cm
¥792