LV3177 – Tranh thêu

Tên tranh: Phúc - Lộc - Thọ
Kích thước: 49 x 62 cm
¥98

LV177 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tam Tinh Báo Hỷ
Kích thước: 58 x 73 cm
¥338

LV018 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phúc - Lộc - Thọ
Kích thước: 120 x 50 cm
¥348