LV3049 – Tranh thêu

Tên tranh: Quê hương thanh bình
Kích thước: 84 x 57 cm
¥158

LV3048 – Tranh thêu

Tên tranh: Cây đa đầu làng
Kích thước: 84 x 57 cm
¥158

LV3041 – Tranh thêu

Tên tranh: Quê hương thanh bình
Kích thước: 96 x 57 cm
¥175

LV3013 – Tranh thêu

Tên tranh: Cây đa đầu làng
Kích thước: 124 x 62 cm
¥218

LV199 – Tranh đính đá

Tên tranh: Đầu Làng
Kích thước: 133 x 75 cm
¥776

LV069 – Tranh đính đá

Tên tranh: Cây đa đầu làng
Kích thước: 100 x 68 cm
¥480

LV061 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quê hương thanh bình
Kích thước: 115 x 68 cm
¥509

LV049 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tranh Gia Đình Hạnh Phúc
Kích thước: 70 x 50 cm
¥317

LV045 – Tranh đính đá

Tên tranh: Miền quê thanh bình
Kích thước: 120 x 60 cm
¥511

LV044 – Tranh đính đá

Tên tranh: Ngôi nhà hạnh phúc
Kích thước: 77 x 60 cm
¥350