LV3179 – Tranh thêu

Tên tranh: Tiểu khẩu thường khai
Kích thước: 89 x 49 cm
¥122

LV3178 – Tranh thêu

Tên tranh: Tiểu khẩu thường khai
Kích thước: 86 x 41 cm
¥116

LV3036 – Tranh thêu

Tên tranh: Tiểu khẩu thường khai
Kích thước: 72 x 50 cm
¥132

LV193 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phúc Đáo
Kích thước: 102 x 50 cm
¥342

LV097 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bách Niên Trường Thọ
Kích thước: 90 x 54 cm
¥341