LV3121 – Tranh thêu

Tên tranh: Vợ Chồng
Kích thước: 66 x 43 cm
¥85

LV3105 – Tranh thêu

Tên tranh: Vợ Chồng
Kích thước: 75 x 36 cm
¥100

LV095 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tấn Tài Tấn Lộc
Kích thước: 90 x 50 cm
¥333