LV3140 – Tranh thêu

Tên tranh: Đức mẹ maria bồng con
Kích thước: 40 x 52 cm
¥70

LV3039 – Tranh thêu

Tên tranh: Gia Đình Chúa
Kích thước: 84 x 47 cm
¥142

LV3035 – Tranh thêu

Tên tranh: Đức Mẹ Maria
Kích thước: 43 x 51 cm
¥88

LV3029 – Tranh thêu

Tên tranh: Chúa Jesu
Kích thước: 50 x 61 cm
¥97

LV3028 – Tranh thêu

Tên tranh: Chúa gia
Kích thước: 50 x 67 cm
¥118

LV3027 – Tranh thêu

Tên tranh: Chúa gia
Kích thước: 45 x 64 cm
¥105

LV215 – Tranh đính đá

Tên tranh: Chúa gia
Kích thước: 50 x 64 cm
¥242

LV169 – Tranh đính đá

Tên tranh: Chúa Jesu
Kích thước: 79 x 45 cm
¥282

LV140 – Tranh đính đá

Tên tranh: Đức mẹ maria bồng con
Kích thước: 46 x 61 cm
¥218

LV056 – Tranh đính đá

Tên tranh: Gia Đình Chúa
Kích thước: 100 x 55 cm
¥410

LV050 – Tranh đính đá

Tên tranh: Đức Mẹ Maria
Kích thước: 50 x 65 cm
¥246

LV043 – Tranh đính đá

Tên tranh: Chúa Jesu
Kích thước: 60 x 72 cm
¥291

LV042 – Tranh đính đá

Tên tranh: Chúa gia
Kích thước: 60 x 80 cm
¥348

LV041 – Tranh đính đá

Tên tranh: Chúa gia
Kích thước: 53 x 76 cm
¥280