LV323 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phật Tổ Như Lai
Kích thước: 110 x 75 cm
¥592

LV3059 – Tranh thêu

Tên tranh: Quan Âm Bồ Tát (Long Phụng)
Kích thước: 67 x 43 cm
¥112

LV3033 – Tranh thêu

Tên tranh: Phật Thích Ca Mâu Ni
Kích thước: 51 x 55 cm
¥106

LV294 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phật Tổ Như Lai
Kích thước: 50 x 55 cm
¥216

LV244 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tam Thế Phật
Kích thước: 140 x 75 cm
¥622

LV206 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tây Phương Cực Lạc Thánh Chúng A Di Đà Phật
Kích thước: 136 x 75 cm
¥510

LV092 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 50 x 65 cm
¥245

LV084 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quan Âm Bồ Tát (Long Phụng)
Kích thước: 80 x 50 cm
¥300

LV048 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phật Thích Ca Mâu Ni
Kích thước: 60 x 65 cm
¥305