LV384 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tâm
Kích thước: 100 x 62 cm
¥430

LV382 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phật Tổ Như Lai
Kích thước: 50 x 70 cm
¥250

LV378 – Tranh đính đá

Tên tranh: Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật
Kích thước: 50 x 80 cm
¥283

LV371 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 50 x 64 cm
¥230

LV359 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 37 x 51 cm
¥155

LV357 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 70 x 46 cm
¥223

LV356 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 75 x 46 cm
¥255

LV353 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 55 x 71 cm
¥240

LV352 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 37 x 51 cm
¥155

LV347 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 50 x 65 cm
¥184

LV342 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 40 x 52 cm
¥178

LV341 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 36 x 50 cm
¥168

LV3297 – Tranh Thêu

Tên tranh: Tâm
Kích thước: 84 x 53 cm
¥138

LV3295 – Tranh Thêu

Tên tranh: Phật Tổ Như Lai
Kích thước: 43 x 59 cm
¥76

LV3291 – Tranh Thêu

Tên tranh: Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật
Kích thước: 43 x 67 cm
¥85

LV3286 – Tranh Thêu

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 59 x 40 cm
¥80

LV3285 – Tranh Thêu

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 61 x 40 cm
¥98

LV3273 – Tranh Thêu

Tên tranh: Tiểu khẩu thường khai
Kích thước: 109 x 55 cm
¥167

LV3269 – Tranh Thêu

Tên tranh: Tam Thế Phật
Kích thước: 109 x 76 cm
¥206

LV3268 – Tranh Thêu

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 46 x 59 cm
¥88

LV3267 – Tranh Thêu

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 31 x 42 cm
¥55

LV3260 – Tranh Thêu

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 51 x 70 cm
¥98

LV3255 – Tranh Thêu

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 42 x 55 cm
¥72

LV3253 – Tranh Thêu

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 44 x 55 cm
¥78

LV3252 – Tranh Thêu

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 31 x 40 cm
¥50

LV3250 – Tranh Thêu

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 59 x 40 cm
¥79

LV323 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phật Tổ Như Lai
Kích thước: 110 x 75 cm
¥592