LV3126 – Tranh thêu

Tên tranh: Gia hòa vạn sự hưng
Kích thước: 77 x 39 cm
¥105

LV3043 – Tranh thêu

Tên tranh: Cửu ngư quần hội
Kích thước: 100 x 55 cm
¥171

LV3017 – Tranh thêu

Tên tranh: Đầm sen
Kích thước: 124 x 64 cm
¥229

LV024 – Tranh đính đá

Tên tranh: Đầm sen
Kích thước: 150 x 75 cm
¥695

LV023 – Tranh đính đá

Tên tranh: Đầm sen
Kích thước: 120 x 65 cm
¥542