LV3302 – Tranh Thêu

Tên tranh: Gia đình
Kích thước: 63 x 47 cm
¥97

LV3301 – Tranh Thêu

Tên tranh: Phúc Lộc Mãn Đường
Kích thước: 84 x 56 cm
¥139

LV251 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tài Lộc Lâm Môn
Kích thước: 112 x 55 cm
¥377

LV236 – Tranh đính đá

Tên tranh: Khí Phách Sơn Hà
Kích thước: 110 x 50 cm
¥392

LV181 – Tranh đính đá

Tên tranh: Lưỡng Hổ Tương Phùng
Kích thước: 79 x 59 cm
¥310