LV388 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phúc Lộc Mãn Đường
Kích thước: 100 x 66 cm
¥450

LV365 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bách Sự Đại Cát
Kích thước: 75 x 55 cm
¥315

LV343 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tấn Tài Tấn Lộc
Kích thước: 90 x 49 cm
¥290

LV3301 – Tranh Thêu

Tên tranh: Phúc Lộc Mãn Đường
Kích thước: 84 x 56 cm
¥139

LV3273 – Tranh Thêu

Tên tranh: Tiểu khẩu thường khai
Kích thước: 109 x 55 cm
¥167

LV326 – Tranh đính đá

Tên tranh: Giàu sang phú quý
Kích thước: 118 x 50 cm
¥379

LV135 – Tranh đính đá

Tên tranh: Giàu sang phú quý
Kích thước: 118 x 50 cm
¥328