LV3299 – Tranh Thêu

Tên tranh: Hương Sắc Lavender
Kích thước: 125 x 43 cm
¥155

LV3298 – Tranh Thêu

Tên tranh: Hoa Lưu Ly
Kích thước: 85 x 51 cm
¥133

LV3251 – Tranh Thêu

Tên tranh: Phúc - Lộc - Thọ
Kích thước: 102 x 60 cm
¥152

LV3211 – Tranh Thêu

Tên tranh: Vũ Khúc Hoa Và Bình
Kích thước: 123 x 59 cm
¥199

LV3209 – Tranh Thêu

Tên tranh: Hoa Ngọc Lan Hồng
Kích thước: 123 x 59 cm
¥205

LV314 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bình Hoa Khoe Sắc
Kích thước: 148 x 50 cm
¥460

LV309 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hoa Hướng Dương
Kích thước: 148 x 70 cm
¥598

LV295 – Tranh đính đá

Tên tranh: Vũ Khúc Hoa Và Bình
Kích thước: 148 x 70 cm
¥626

LV293 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hoa Ngọc Lan Tím
Kích thước: 135 x 45 cm
¥626

LV292 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hoa Ngọc Lan Hồng
Kích thước: 148 x 70 cm
¥626

LV283-284-285 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hoa Tuylip Hồng
Kích thước: 60 x 60 cm
¥216

LV224 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bình Hoa Khoe Sắc
Kích thước: 146 x 50 cm
¥445

LV223 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bình Hoa Khoe Sắc
Kích thước: 146 x 70 cm
¥539

LV218 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thanh Xuân Tươi Đẹp
Kích thước: 146 x 70 cm
¥460

LV217 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thanh Xuân Tươi Đẹp
Kích thước: 145 x 69 cm
¥476

LV200 – Tranh đính đá

Tên tranh: Lý Ngư Vọng Nguyệt
Kích thước: 98 x 89 cm
¥488

LV195 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bình Hoa Khoe Sắc
Kích thước: 148 x 50 cm
¥482

LV194 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bình Hoa Khoe Sắc
Kích thước: 148 x 50 cm
¥370

LV147 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bình Hoa
Kích thước: 150 x 50 cm
¥341

LV099 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phúc - Lộc - Thọ
Kích thước: 147 x 69 cm
¥510