LV3149 – Tranh thêu

Tên tranh: Vợ Chồng
Kích thước: 72 x 45 cm
¥92

LV3118 – Tranh thêu

Tên tranh: Cát tường
Kích thước: 79 x 47 cm
¥116

LV149 – Tranh đính đá

Tên tranh: Vợ Chồng
Kích thước: 85 x 52 cm
¥278

LV147 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bình Hoa
Kích thước: 150 x 50 cm
¥341

LV118 – Tranh đính đá

Tên tranh: Cát tường
Kích thước: 93 x 55 cm
¥318