LV407 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thiên Nhiên Kỳ Diệu
Kích thước: 60 x 100 cm
¥415

LV399 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hoa Hướng Dương
Kích thước: 57 x 50 cm
¥262

LV397 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bình Hoa Cổ
Kích thước: 50 x 60 cm
¥275

LV396 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bình Hoa Khoe Sắc
Kích thước: 50 x 60 cm
¥275

LV387 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phát Lộc
Kích thước: 50 x 64 cm
¥215

LV386 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hương Sắc Lavender
Kích thước: 150 x 50 cm
¥496

LV385 – Tranh đính đá

Tên tranh: Hoa Lưu Ly
Kích thước: 102 x 60 cm
¥390

LV383 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tình yêu của Chúa
Kích thước: 50 x 60 cm
¥242

LV382 – Tranh đính đá

Tên tranh: Phật Tổ Như Lai
Kích thước: 50 x 70 cm
¥250

LV378 – Tranh đính đá

Tên tranh: Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật
Kích thước: 50 x 80 cm
¥283

LV371 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 50 x 64 cm
¥230

LV368 – Tranh đính đá

Tên tranh: Mai Trúc Cúc Tùng
Kích thước: 121 x 75 cm
¥578

LV363 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thiếu Nữ Bên Sen
Kích thước: 50 x 75 cm
¥266

LV359 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 37 x 51 cm
¥155

LV353 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 55 x 71 cm
¥240

LV352 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 37 x 51 cm
¥155

LV347 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 50 x 65 cm
¥184

LV342 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 40 x 52 cm
¥178

LV341 – Tranh đính đá

Tên tranh: Quan Thế Âm Bồ Tát
Kích thước: 36 x 50 cm
¥168

LV340 – Tranh đính đá

Tên tranh: Tùng Cúc Trúc Mai
Kích thước: 136 x 90 cm
¥722

LV338 – Tranh đính đá

Tên tranh: Bình Hoa Khoe Sắc
Kích thước: 57 x 70 cm
¥283

LV331 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thánh Mẫu
Kích thước: 31 x 42 cm
¥158

LV3300 – Tranh Thêu

Tên tranh: Phát Lộc
Kích thước: 43 x 54 cm
¥75

LV330 – Tranh đính đá

Tên tranh: Thánh Mẫu
Kích thước: 65 x 75 cm
¥333

LV3299 – Tranh Thêu

Tên tranh: Hương Sắc Lavender
Kích thước: 125 x 43 cm
¥155

LV3298 – Tranh Thêu

Tên tranh: Hoa Lưu Ly
Kích thước: 85 x 51 cm
¥133

LV3296 – Tranh Thêu

Tên tranh: Tình yêu của Chúa
Kích thước: 43 x 51 cm
¥73